Hovedinnhold

Samfunnsansvar

For oss betyr samfunnsansvar å ta hensyn til våre arbeidstakere, mennesker rundt oss og organisasjoner som blir berørt eller påvirket av vår virksomhet.

Samfunnsansvar handler om å ta smarte valg. Vi ønsker å ta valg som er smarte for oss og de rundt oss, og ikke minst legge til rette for at du som kunde kan ta smarte valg. 

 

Åpenhetsloven

«Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.»

1. juli 2022 trer Åpenhetsloven i kraft i Norge. Den plikter oss å svare skriftlig på spørsmål knyttet til vårt arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Beskrivelsen over er hentet fra Forbrukertilsynets hjemmeside. 

Har du spørsmål som dreier seg om et av produktene fra en av våre leverandører ber vi deg kontakte den aktuelle leverandøren direkte. Kontaktinformasjon står på produktet.

Har du andre spørsmål, eller ikke får svar innen fristen på tre uker, kan du kontakte oss på epost aapenhetsloven@bunnpris.no.

For mer informasjon om åpenhetsloven kan du gå til Åpenhetsloven - Forbrukertilsynet.

 

 

Redegjørelse etter Åpenhetsloven I.K. Lykke A/S

 

Generell informasjon

I. K. Lykke AS er et holdingselskap med hovedkontor i Trondheim som eier dagligvare­forretninger i Norge (Bunnpriskjeden), næringsmiddelindustri (Kløverbakeriet AS) samt er deleier i et egg-pakkeri. Selskapet har også aksjeposter i børsnoterte og ikke-børsnoterte selskaper.

Selskapet er eier av I. K. Lykke Drift AS som er eier av Bunnpris-konseptet. Bunnpriskjedens virksomhet er innen varehandel med mat og drikke og andre daglige forbruksvarer. Ved utgangen av 2022 var det 241 Bunnpris butikker i Norge, hvor 62 butikker eies av I. K. Lykke Drift AS og øvrige 179 har franchise som driftsform.

Selskapets hovedkontor ligger i Trondheim. I tillegg har kjeden 5 regionskontorer i regionene, Nord, Trøndelag, Vest, Sør og Møre som sørger for løpende oppfølging og støtte til butikkene og kjøpmennene i sin region.

Kløverbakeriet AS produserer og leverer brød og bakeoff-emner til butikkene i Bunnpris-kjeden.

Det overordnede ansvar for bærekraft og Åpenhetsloven ligger i toppledelsen.

Det jobbes tverrfaglig også i arbeidet med bærekraft for selskapet, og under arbeidet med Åpenhetsloven. Vi har verneombud som går jevnlige vernerunder. Vernerundene vil avklare behov for tilrettelegging for personer som av ulike årsaker har behov for det.

Selskapet jobber for å ha en variert og sammensatt organisasjon med tanke på alder, etnisitet, kjønn, kompetanse og bakgrunn, eksempelvis ved at vi har fokus på dette i rekrutteringsprosesser.

Vi er en arbeidsplass med full likestilling mellom kvinner og menn, og har innarbeidet en personalpolitikk som anses for å være kjønnsnøytral på alle områder. Vi har nulltoleranse for diskriminering og arbeider for at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling som følge av kjønn, etnisitet, livssyn eller legning.

Vi får fortløpende flere kvinner inn i ledelsen av så vel forretningene som i konsernledelsen.

Lønnen er den samme for likt arbeid i hele konsernet. Omfanget av overtid er likt for kvinner og menn. Bunnpris jobber aktivt med å hindre diskriminering og fremme likestilling.

Arbeidet omfatter tema som rekruttering, lønns og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter, tilrettelegging og muligheten for å kombinere arbeid og familieliv. Selskapet aksep­terer ingen form for diskriminering knyttet til noe forhold.

Det iverksettes løpende tiltak innen HMS for å forbedre konsernets arbeidsmiljø. Samarbeidet med de ansattes organisasjoner går bra, og arbeidsmiljøet anses som godt.

Se vedlegg 1 for komplett eierstruktur.

 

Negative konsekvenser og vesentlig risiko

I K Lykke har gjennomført en aktsomhetsvurdering. Følgende områder har høyest prioritert pga de potensielle konsekvensene:

Matsvinn:

 • Matproduksjon krever store mengder land, vann, energi og arbeidskraft. Når mat kastes, kastes også disse ressursene. Dette bidrar til unødvendig belastning på miljøet og økonomien. I tillegg er matavfall en betydelig kilde til klimagassutslipp, da det råtner og produserer metan, en potent drivhusgass.

Energi/klimagassutslipp:

 • For høye utslipp av klimagasser, som karbondioksid (CO2) og metan (CH4), bidrar til global oppvarming og klimaendringer. Dette kan føre til ekstremvær, havnivåstigning, tap av biologisk mangfold og andre miljøødeleggelser. I tillegg fører høyt energiforbruk til uttømming av ikke-fornybare energikilder og økt avhengighet av fossilbrensel.

Plast og emballasje:

 • Plast er et vedvarende og vanskelig nedbrytbar materiale, og når det kastes i naturen, kan det forurense jord, vann og marine økosystemer. Dette kan true dyreliv, skade økosystemets balanse og føre til estetisk forringelse av miljøet. Ukorrekt håndtering av emballasje kan også føre til ressursavfall og økt belastning på avfallshåndteringssystemer.

Avfallshåndtering:

 • Ubehandlet eller feilbehandlet avfall kan forurense jord, vann og luft, og potensielt skade menneskers helse og miljøet. Uorganisert avfallsdeponering kan gi opphav til forurensning og skape grobunn for sykdomsspredning. Utslipp fra deponier kan også gi opphav til klimagasser som metan og lystgass, som bidrar til global oppvarming.

Ansvarlig leverandørkjede:

 • Dersom leverandørene ikke oppfyller kravene i Åpenhetsloven, kan det resultere i utnyttelse av arbeidskraft, brudd på menneskerettigheter, miljøskader og manglende bærekraft.

Iverksatte og planlagte tiltak

Det jobbes meget målrettet med å redusere matsvinn og kasting av mat. Her er det oppnådd store besparelser både økonomisk og miljømessig. Dette er oppnådd gjennom kontinuerlig fokus på å bestille riktig antall varer, rullere varer i henhold til data, nedprising av varer med nær utgått dato, startet utrulling av «Too Good to Go» salg av «Snål frukt/egg» som er et eget varemerke for Bunnpris.

I K Lykke Drift er også med i Handelens Miljøfond og gjør innbetalinger til fondet basert på antall solgte bæreposer. Fondet bevilger midler til prosjekt for å støtte prosjekter som reduserer plastforsøpling, øker plastgjenvinning og reduserer forbruk av plastbæreposer.

I 2023 ble det startet egne prosjekt innen både innen strøm og avfall.

Konsernets butikker er med i et Enova-prosjekt for reduksjon av energiforbruk og gjennomgang av enkeltbutikkers totale energiforbruk. Enkelte butikker har oppnådd store reduksjon i strømforbruket blant annet gjennom å fornye anlegg for kjøl, balansert ventilasjon, gjenvinning av overskuddsvarme kjøl/frys benyttes til oppvarming og bytte til LED-belysning. Ved nye investeringer implementerer vi alltid i henhold til siste miljøløsning, inkludert siste godkjente kjølemedium

Bunnpris benytter KING, Kildesortering gjennom NorgesGruppen/Asko, for papp/papir, plast og matavfall. Plast og matavfall sortering gjennom KING er under utrulling i alle våre butikker. ASKO-bilene som ellers ville returnert tomme tilbake til grossistlager tar med seg kildesorterte fraksjoner tilbake fra butikkene. I tillegg til å øke transporteffektivitet, fører denne ordningen også til at utslipp fra lokale renovasjonsbiler reduseres. ASKO-bilene tar med seg avfallet til miljøstasjoner på sine sentrallagre, der avfall kvalitetssjekkes og sorteres for så å bli sendt til gjenvinning.

Kløverbakeriet AS og kjeden implementerer nå et nytt bestillingssystem og løsning med butikkstekte brød med mål om å betydelig redusere matsvinnet i verdikjeden. Svinn brød fra Kløverbakeriet går til lokale bønder som grisemat.

I K Lykke kartlegger alle større leverandører i forhold til kravene i åpenhetsloven og vil følge opp at kravene oppfylles eller at de blir erstatte av andre leverandører som oppfyller kravene.

Henvendelser/klager kan gjøres på epost aapenhetsloven@bunnpris.no.

 

Trondheim, 30. juni 2023

 

Styret i I.K.Lykke AS

 

Vedlegg 1: Eierstruktur*

Selskap

Eier- og stemmeandel

 

 

 Avantas AS (konsern)

37 %

 Bunnpris Gjettum AS

25 %

 Bunnpris Ila AS

20 %

 Bunnpris Rosendal AS

33 %

 Butikkdrift Nygårdsgaten AS

40 %

 Butikkdrift Tjensvoll AS

40 %

 Grønheim Handel AS

50 %

 Kviltorp Mat AS

50 %

 Moegga Mat AS

20 %

 Myra Dagligvare AS

49 %

 Rias-Pakkeri AS

34 %

 Sagfjorden Handel AS

30 %

 Samfjordkvartalet AS

22 %

 Skadberg Dagligvare AS

30 %

 Trondheim Næringsinvest AS*

20 %

Handelshuset Skogn AS

30 %

Wikstrand Handel AS

25 %

 Seimsfoss Handel AS

20 %

 Voss Dagligvare AS

20 %

 Hordvik Daglivare AS

20 %

I. K. Lykke Drift AS

100,0 %

Bunnpris & Gourmet Nyborg AS

100,0 %

Bunnpris & Gourmet Tyholt AS

96,7 %

Bunnpris Andenes AS

100,0 %

Bunnpris Angelltrøa AS

51,0 %

Bunnpris Arendal AS

100,0 %

Bunnpris Bakkegata AS

51,0 %

Bunnpris Brekstad AS

100,0 %

Bunnpris Båsmoen AS

60,0 %

Bunnpris Drangedal AS

100,0 %

Bunnpris Elgeseter AS

100,0 %

Bunnpris Grimstad AS

100,0 %

Bunnpris Guldbergaunet AS

100,0 %

Bunnpris Havstad AS

100,0 %

Bunnpris Heimdal AS

50,0 %

Bunnpris Høllen AS

100,0 %

Bunnpris Jakobsli AS

80,0 %

Bunnpris Klæbu AS

80,0 %

Bunnpris Lerkendal AS

92,0 %

Bunnpris Leüthen AS

70,0 %

Bunnpris Lykkegården AS

51,0 %

Bunnpris Moholt AS

100,0 %

Bunnpris Møre AS

100,0 %

Bruland Mat AS

100,0 %

Bunnpris Stortua AS

100,0 %

Dombås Mat AS

100,0 %

Eid Lavpris AS

100,0 %

Elnesvågen Lavpris AS

100,0 %

Fuglset Lavpris AS

100,0 %

Hammeråsparken Mat AS

100,0 %

Hareid Lavpris AS

100,0 %

Isefjorden Lavpris AS

100,0 %

Langevåg Dagligvare AS

100,0 %

Matcentralen AS

100,0 %

Moldvær Mat AS

100,0 %

Møre Driftsforvaltning AS

100,0 %

Otta Mat AS

100,0 %

Reba Mat AS

100,0 %

Romsdalsgata Mat AS

100,0 %

Sandane Mat AS

100,0 %

Spjelkavik Mat AS

100,0 %

Stryn Lavpris AS

100,0 %

Sunndal Mat AS

100,0 %

Ulstein Dagligvare AS

100,0 %

Ørsta Mat AS

100,0 %

Øysenteret Lavpris AS

100,0 %

Årø Lavpris AS

100,0 %

Bunnpris Nedenes AS

100,0 %

Bunnpris Nidarvoll AS

70,0 %

Bunnpris Orkanger AS

90,1 %

Bunnpris Ottestad AS

100,0 %

Bunnpris Prinsen AS

51,0 %

Bunnpris Romolslia AS

100,0 %

Bunnpris Rydningen AS

51,1 %

Bunnpris Sandmoen AS

100,0 %

Bunnpris Stubban AS

100,0 %

Bunnpris Tonstad AS

100,0 %

Bunnpris Ugla AS

80,0 %

Bunnpris Verdal AS

100,0 %

Bunnpris Vikåsen AS

100,0 %

City Food AS

100,0 %

Glassverket Dagligvare AS

100,0 %

Svåbekk Eiendom ANS

99,5 %

Trøgstad Handel AS

100,0 %

Vestlia Dagligvare AS

100,0 %

Kløverbakeriet AS

100,0 %

Ask Dagligvare AS

100,0 %

 

Innrykk i selskapsnavn betyr datterselskap av ovenstående uten innrykk.

 

 

Redegjørelse etter åpenhetsloven I. K. Lykke Eiendom Holding AS

Generell informasjon

Selskapet I K Lykke Eiendom Holding AS (org. nr 920 875 807) er et holdingselskap med formål å eie, forvalte og investere i andre selskap, herunder all virksomhet i datterselskap.  Selskapet har hovedkontor i Trondheim.

Datterselskapene eier og forvalter eiendommer i hele Norge. Eiendomsporteføljen er hovedsakelig beregnet for utleie til næringsvirksomhet, i tillegg til noe boligutleie. Konsernets virksomhet omfatter erverv, herunder kjøp og salg av eiendom, utvikling og nybygging i egen regi, samt deltagelse i andre selskap.

Drift av konsernets eiendommer forurenser ikke miljøet i nevneverdig grad. Ved nybygg og renovering etterstrebes det å gjennomføre energieffektive løsninger innen ventilasjon, klima og belysning. Fremtidige kontorbygg sertifiseres i hht Breeam-standard. Vi vurderer også om de større boligprosjektene skal ha Breeam-sertifisering. Vi etterstreber at alle nybygg minimum skal tilfredsstille energiklasse A eller B.

Totalt er det fem mannlige ansatte i konsernet. Det fysiske arbeidsmiljøet er tilrettelagt for begge kjønn. Selskapet aksepterer ingen diskriminering pga kjønn, etnisk bakgrunn, språk, religion og livssyn.

Det iverksettes løpende tiltak innen HMS, og arbeidsmiljøet anses som godt.

Det overordnede ansvar for Åpenhetsloven og bærekraft er forankret og ligger hos toppledelsen.

 

Se vedlegg 1 for komplett eierstruktur

 

Negative konsekvenser og vesentlig risiko

I K Lykke Eiendom Holding har gjennomført en aktsomhetsvurdering. Resultatet er delt inn i fire hovedområder med beskrivelse av mulige konsekvenser.

Bærekraftig nybygg:

 • Manglende bærekraftige tiltak ved nybygg kan føre til økt energiforbruk, høyere utslipp av klimagasser og unødvendig ressursbruk. Dette kan bidra til klimaendringer, forringelse av naturmiljøet og tap av biologisk mangfold.

 

Bærekraftig forvaltning

 • Manglende bærekraftig forvaltning kan føre til unødig høyt energiforbruket og dårlig energieffektiviteten i bygningene.

 

Bærekraftig transformasjon og oppgradering

 • Manglende bærekraftige tiltak i oppgradering kan føre til økt energiforbruk, høyere utslipp av klimagasser og unødvendig ressursbruk. Dette kan bidra til klimaendringer, forringelse av naturmiljøet og tap av biologisk mangfold.

 

Ansvarlig innkjøp og finansiering:

 • Dersom leverandørene ikke oppfyller kravene i Åpenhetsloven, kan det resultere i utnyttelse av arbeidskraft, brudd på menneskerettigheter, miljøskader og manglende bærekraft.

 

Iverksatte og planlagte tiltak

I K Lykke Eiendom Holding har følgende planer for nybygg, ombygging og renovering/vedlikehold

 • Ved nybygg og renovering etterstrebes det å gjennomføre energieffektive løsninger innen ventilasjon, klima og belysning
 • Miljø og bærekraftsforbedring vektlegges i alle ombyggingsprosjekt
 • Vi etterstreber at alle nybygg minimum skal tilfredsstille energiklasse A eller B
 • Fremtidige kontorbygg sertifiseres i hht Breeam-standard

 

I K Lykke Holding jobber også sammen med sine leietakere for å sikre bærekraftig drift av bygningene.

 

Gjennom disse tiltakene og planene ønsker I K Lykke Holding å oppnå redusert energiforbruk og bedre energieffektivitet i bygningene, både i byggeperioden og i driftsperioden.

 

I K Lykke Eiendom Holding følger også opp leverandørene og kartlegger alle større leverandører i forhold til kravene i Åpenhetsloven og vil følge opp at kravene oppfylles eller at de blir erstatte av andre leverandører som oppfyller kravene.

 

Henvendelser/klager kan gjøres via nettstedet www.bunnpris.no.

 

Trondheim, 30. juni 2023

 

 

 

 

Christian Lykke

Styreleder

Ivar Edvard Lykke

Styremedlem

Kjell Engløkk

Styremedlem

 

 

 

 

 

 

Erik Fremstad

Adm.dir

 

 

Vedlegg 1: Eierstruktur

 

Selskap

Konsern-

tilknytning

Eier- og

stemmeandel

I.K Lykke Eiendom Holding AS

Mor

 

Baard Iversens veg 2 Eiendom AS

D

100 %

Byåsveien 158 Eiendom AS

D

100 %

Elgesetergate 16 Eiendom AS

D

100 %

Gamle Osloveg 28 Eiendom AS

D

100 %

Jakobslivegen 7 Eiendom AS

D

100 %

Lillebergveien 8 Eiendom AS

D

100 %

Rydningen 1 Eiendom AS

D

100 %

Sjølystveien 12 Eiendom AS

D

100 %

Storgata 20-22 Eiendom AS

D

100 %

Torvsletten Eiendom AS

D

100 %

Vikåsen 8 Eiendom AS

D

100 %

I. K. Lykke Eiendom Bolig AS

D

100 %

I. K. Lykke Eiendom AS

D

100 %

AS Lykkegården

D-D

93,6 %

AS Michaelsen & Søn

D-D

100,0 %

Axel Stigum Eiendom AS

D-D

100 %

Bogøy Handelseiendom AS

D-D

50 %

Fjordgata 10 Porsgrunn AS

D-D

100 %

Gimse Eiendom Melhus AS

D-D

100 %

Gimsetoppen Bolig AS

D-D

85 %

Glassverktomta Moss AS

D-D

100 %

Holumporten AS

D-D

100 %

Hyllavegen Røra AS

D-D

100 %

Kaptein Roosensvei 6 AS

D-D

100 %

Øvre Flatåsveg 4A AS

D-D

50 %

Mosenteret AS

D-D

100 %

Myra Nærsenter AS

D-D

100 %

Myra Nærsenter Bolig AS

D-D

100 %

Nyveien Eiendom AS

D-D

50 %

Slettebakken Eiendom AS

D-D

100 %

Stange Eiendom AS

D-D

100 %

Torstykket Molde AS

D-D

100 %

Butikkeiendom Vest AS

D-D

100 %

Bjorøy Utvikling AS

D-D-D

100 %

Hundvågtunet Eiendom AS

D-D-D

100 %

Florvåg Invest AS

D-D-D

100 %

Bergen Næringstomt AS

D-D-D

100 %

Eiendomsselskapet Møllendalsbakken 61B AS

D-D-D

100 %

Jernstøperiet AS

D-D-D

100 %

Søre Austmarka 9 Eiendom AS

D-D-D

100 %

Butikkeiendom Møre AS

D-D

100 %

Detalj Eiendom AS

D-D-D

100 %

Aukra Butikkeiendom AS

D-D-D

100 %

Isfjorden Butikkeiendom AS

D-D-D

100 %

Bjorlivegen AS

D-D-D

100 %

Kvamgården AS

D-D-D

100 %

Ikornes Butikkeiendom AS

D-D-D

100 %

Langevåg Butikkeiendom AS

D-D-D

100 %

Ørskog Eiendom AS

D-D-D

100 %

Brogata Butikkeiendom AS

D-D-D

100 %

Moskusgården AS

D-D-D

100 %

Gotevegen Eigedom AS

D-D-D

100 %

Nesset Butikkeiendom AS

D-D-D

100 %

Emme Eiendom AS

D-D-D

100 %

Vassbethaugen Eiendom AS

D-D-D

72 %

Suma Invest AS

D-D-D

50 %

Dalset Eiendom AS

D-D-D

50 %

Rensvik Sentrum AS

D-D-D

50 %

Kvambo AS

D-D-D

100 %

Helland Eiendomsinvest AS

D-D-D

50 %

Vatneeidet Butikkeiendom AS

D-D-D-D

50 %

Bruland Butikkeiendom AS

D-D-D

100 %

Nesset Boligutleie AS

D-D-D-D

100 %

Betna Butikkeiendom AS

D-D-D

100 %

Dombås Butikkeiendom AS

D-D-D

100 %

Moldvær Butikkeiendom AS

D-D-D

100 %